خبر خسارت سرمازدگي در شهرستان تفرش

علي محبعلي مدير جهاد كشاورزي شهرستان اعلام داشت : طي سال زراعي جاري با توجه به وقوع سرما زدگي و نوسانات دمايي در طول زمستان و اوايل بهار قريب به 250 هكتار از مجموع 1800 هكتار باغات ميوه شهرستان از 40 تا 100 ٪ دچار خسارت شده اند كه از نظر ارزشي بالغ بر 2 ميليارد و 900 ميليون تومان مي باشد ، همچنين سطوح محصول جو شهرستان 15 تا 20 درصد از سرمازدگي خسارت ديده است ، وي همچنين اظهار داشت :  در سال زراعي 93 92 ، حدود 400 هكتار محصولات زراعي و 142 هكتار باغات شهرستان تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند ، و رويكرد جهاد كشاورزي همواره توسعه بيمه در تمام سطوح محصولات بوده و به همه بهره برداران توصيه شده كه محصولات خود را بيمه كنند تا در صورت بروز خسارت ، مورد حمايت صندوق بيمه قرار گيردند ، پرداخت غرامت به خسارت ديدگان طي فرايند بازديدهاي مشترك كارشناسان جهاد كشاورزي ، بانك كشاورزي و صندوق بيمه ، تنظيم صورت جلسه و پس از ارزيابي هاي تكميل و تاييد صندوق بيمه محصولات كشاورزي طي ماههاي آينده انجام خواهد شد