آگهي مناقصه

بسمه تعالي

شماره:101/20/7998

تاریخ: 27/12/90

آگهی مناقصه

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تفرش در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های زیر را به شرکتها ی پیمانکاری

دارای صلاحیت با ظرفیت کاری آزاد واگذار نماید ، از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می گردد ، جهت دریافت

اسناد و مدارک به دبیر خانه کمیسیون معاملات شهرستان مراجعه فرمایند 0واجدین شرایط می توانند بعد از بازدید

از محل اجرای پروژه ، اسناد و مدارک مربوطه و  پیشنهادخود را  تا پایان وقت اداری مورخه 7/1/91به دبیر

خانه کمیسیون معاملات شهرستان تحویل و رسید دریافت نمایند.

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط ضمانتهای بانکی یا سایر ضمانت نامه های معتبر دولتی بوده و چک و

یا وجه نقد پذیرفته نمی شود.

2- کمیسیون معاملات پس از ارزیابی در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

3- پس از ابلاغ برنده از سوی کارفرما ، چنانچه برنده اول تا 10 روز از انعقاد قرارداد امتناع کند و یا ضمانت

انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه و محل اجرای پروژه

طول پروژه

(متر )

برآورد اولیه

( ریال )

مبلغ تضمین

( ریال )

رشته و رتبه مرتبط

1

لوله گذاری روستای زاغر

750

137432959

5180000

 

2

بهسازی کانال آبیاری عمومی مزرعه کهنک(روستای جورقین و کهلو سفلی)

500

160727681

5300000

 

3

بهسازی کانال آبیاری عمومی روستای  الویجان

200

54184515

2710000

 

4

لوله گذاری روستای  خرازان

500

46625395

2330000

 

5

لوله گذاری روستای کهک

500

123683877

5118000

 

6

لوله گذاری روستای وایمند

400

65826483

3290000

 

7

لوله گذاری روستای کهلو سفلی

1200

119313059

5100000

 

 

کمیسیون معاملات جهاد کشاورزی شهرستان تفرش