معاملات و مناقصات

احداث و بهسازی کانال آبیاری روستای قره جاقیه شهرستان تفرش
آگهي مناقصه